Cleachdaiche:Kibi78704/earr-ràdhan/Klallam/Nature

O Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Nature[deasaich]

Faic cuideachd - Also see


Àireamh

Beurla

Klallam

Seòrsa
27. world
universe
skʷáči place
28. earth
land
sčtə́ŋxʷən earth
29. earthquake sməxʷə́yu event
30. mountain sx̣əy̕kʷəy̕éʔč place
31. sidehill
bluff
sxʷp̕úqʷs
spə́ɬx̣ən
place
32. open area
field
meadow
spə́ɬx̣ən place
32.1. woods
bushes
ʔəsčáy̕əqʷ place
33. prairie spə́ɬx̣ən place
34. swamp c̕c̕aʔmə́n̕əkʷ place
35. riverbank sxʷp̕úqʷs
cácu
sxʷšáməns
place
36. bay sxʷŋáʔčč
sč̕ə́yəxʷ
place
37. point of land sʔíyəqsən place
37.1. spit of land c̕íxʷəŋ place
38. island ƛ̕čás place
39. sky
weather
skʷáči weather
40. sun sqʷqʷə́y̕
sʔəm̕šácət
sun
41. shadow q̕áʔƛ̕aʔq
k̕ʷaʔƛ̕áq
light
42. moon ɬqáy̕č̕ moon
43. full moon čə́q ɬqáy̕č̕ moon
44. new moon x̣ə́w̕əs ɬqáy̕č̕ moon
45. half moon ʔəɬčə́x̣ ɬqáy̕č̕ moon
46. star t̕aʔt̕ə́wəsnaʔ star
47. cloud sxʷnə́w̕əs water
48. fog spáʔxʷəŋ water
49. wind sčúŋ air
50. storm x̣áƛ̕ct weather
51. swift water x̣ʷəŋáyəqən water
52. no wind syíq̕ʷi
ʔəsyéʔyəqʷ
air
53. cold wind (northeast) sútč air
54. warm wind (southeast) sqáʔŋət air
55. west wind q̕íxʷ air
56. southwest wind tənčə́y̕əqʷ air
56.1. south wind (from mountains) sxʷčay̕čiʔə́qʷtən
q̕ʷə́x̣ʷq
air
57. warm weather kʷə́wəŋ
k̕ʷə́y̕əs
weather
58. cold weather
chilly
ɬáʔɬaʔči weather
58.1. bad weather k̕ʷaʔkʷéʔyəŋ weather
59. freezing
frozen
ɬə́y̕əx̣ʷtəŋ weather
60. thunderstorm ʔaʔcákʷɬ weather
61. thunderbolt
lightning
ʔaʔcákʷɬ weather
61.1. lightning and thunder ƛ̕əm̕ƛ̕əm̕cínəŋ weather
62. rain sɬə́məxʷ weather, water
63. threaten to rain ɬəmxʷáy̕ŋən weather, water
64. rain stops xʷáč̕sən weather, water
65. misty
foggy
spáʔxʷəŋ weather, water
66. snow (coming down) číq weather, water
67. snow (on ground) ŋáqaʔ water
68. hail č̕iƛ̕aháy̕sən weather, water
69. ice sɬáʔyəx̣ʷ water
70. hoarfrost sɬix̣ʷə́yu weather, water
71. rainbow x̣ʷə́t̕aʔšən weather, water
72. water (fresh) x̣áʔwəs qʷúʔ water
72.1. water (salt) ƛ̕ɬáɬc water
72.2. water qʷúʔ water
73. river stúʔwiʔ water
74. creek stútaʔwiʔ water
75. spring of water mútčuʔ water
76. lake cə́y̕əɬ water
77. wave (coming in) sčúyəɬc water
78. wave (swell) sčúyəɬc water
79. big waves čiʔqəy̕áʔq water
80. bottom of water ƛ̕áčɬ water
81. clear water nəxʷʔiʔə́yəŋ water
82. muddy water nəxʷqʷáqəŋ water
83. whirlpool nəxʷsə́y̕əct
stə́məŋ
water
84. upstream area tə́yət water
85. downstream area qʷə́q̕ʷi water
86. any rock
stone
sŋánt earth
87. sand pqʷə́čən earth
88. steam páyxʷəŋ water
89. foam sp̕úq̕ʷəŋ water
90. a drip of water c̕q̕ə́ŋ water
91. mud sc̕íq̕iʔ earth, water
92. iron qəmtə́n earth
93. copper c̕úʔməčən earth
94. gold kúl earth
95. lead šát earth
96. poison syáʔəx̣
97. echo nəxʷc̕c̕áʔəməŋ
98. day skʷáči time
99. dawn kʷaʔčíy̕
waʔyúct
time
100. morning kʷaʔčíy̕ time
101. early morning kʷaʔčíy̕ time
102. noontime q̕íyt time
102.1. afternoon čiʔáw̕ q̕íyt time
103. evening táŋən time
104. dusk ɬáɬčct time
105. night ʔəsnát time
106. midnight ʔənəxʷsnát
t̕əcsnát
time
107. today tiʔə ʔáynəkʷ time
108. tomorrow ʔaʔ či kʷáči time
109. yesterday čiʔáqɬ time
110. Sunday nəmá skʷáči time
111. Monday sčiʔəkʷɬnát time
112. Tuesday cəŋənát time
113. Wednesday ɬxʷɬnát time
114. Thursday ŋəsɬnát time
115. Friday ɬq̕čšɬnát time
116. Saturday sq̕əm̕áyu
q̕əm̕ə́təŋ
t̕x̣əŋɬnát
time
117. last year tčánkʷ time
118. summer čən̕ʔə́yi
čən̕k̕ʷáʔyəs
time
119. winter čən̕sútč time
120. month sɬqáy̕č̕ time
120.1. year sčiʔánəŋ time
121. January x̣ə́w̕əsčiʔánəŋ time
122. February č̕aʔyéʔyəɬ time
122.1. March x̣áƛ̕ ɬqáy̕č̕
čən̕šə́wi
waʔx̣wəx̣ɬcítəŋ̕
x̣t̕cáʔyəs
time
123. April čən̕máʔəxʷ time
124. May čən̕líluʔ time
125. June čən̕kʷítšən time
126. July čən̕q̕ə́čqs time
127. August čən̕t̕áqaʔ time
128. September čən̕hə́nən̕
čən̕sɬə́məxʷ
time
129. October sx̣ʷúpč time
130. November čən̕háʔnəŋ
čiʔčiʔk̕ʷáʔsəŋ
time
131. December x̣əp̕sčiʔánəŋ
čən̕shəyí
čən̕syə́wən
čən̕t̕éʔwiʔəɬ
sxʷčč̕iʔkʷáʔsən
time
132. any fire sčə́qʷəwc
shúnuc
fire
133. firewood sčúɬ fire
134. smoke (from fire) spk̕ʷə́ŋ fire
135. smoke from house fire spk̕ʷə́ŋ fire
136. spark t̕ən̕qʷáyuʔ
ɬic̕áy̕s
fire
137. flame sxʷčqʷə́yu fire
138. ashes č̕íc̕t fire
139. charcoal č̕íc̕t fire
140. snag st̕áʔt̕čiʔ
st̕áč
st̕q̕áč
wood
141. driftwood
debris
x̣ʷə́yəq̕ʷ sčúɬ wood