Cleachdaiche:Kibi78704/earr-ràdhan/Klallam/Plants

O Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Plants[deasaich]

Faic cuideachd - Also see


Àireamh

Beurla

Klallam
308. any large tree sqiyáyŋxʷ
309. western red-cedar x̣páy
x̣paʔčíɬč
x̣paʔyáɬč
x̣paʔyíɬč
x̣páʔčɬč
310. western yew ƛ̕əŋ̕q̕áɬč
310.1. alder sqʷúŋəɬč
311. oceanspray
"ironwood"
q̕áʔc̕ɬč
312. strawberry t̕éʔyəqʷ
313. raspberry (cultivated) c̕q̕ʷúm̕ah
314. soapberry
foamberry
sx̣ʷásəm
315. gooseberry t̕ə́m̕əxʷ
tə́qʷəm̕
316. sticky gooseberry
gummy gooseberry
tə́m̕əqʷ
317. salmonberry ʔəlíluʔ
318. salal berry t̕áqaʔ
319. waxberry pəpq̕əy̕ús
320. red elderberry sc̕íyuq̕
c̕íwəq̕
321. thimbleberry t̕ə́qʷəm
321.1. thimbleberry bush t̕əqʷəmíɬč
322. blackcap berry c̕ə́qʷəm
c̕q̕ʷúm̕ah
323. blackberry sq̕ʷəyáyŋxʷ
324. evergreen huckleberry yéʔx̣əm
324.1. blueberry ŋə́c̕iʔnəč
325. red huckleberry píxʷ
326. Oregon-grape berry šə́čən
327. Pacific crab apple qáʔəxʷ
328. apple ʔápələs
329. apple tree ʔapələsíɬč
329.1. cherry tree sk̕ʷc̕ŋíyɬč
c̕xʷíɬč
330. pear páas
331. pear tree paasíɬč
331.1. any berry
fruit
sčaʔyíqʷɬ
332. Indian consumption plant q̕əx̣mín
333. devil's club púʔqʷɬč
334. potato sqáwc
335. wild potato sqáwc
336. any grass
hay
sx̣cáʔəy̕
337. cattail
bulrush
kʷúʔət
338. peas ƛ̕ík̕ʷən̕
339. edible camas qʷɬúʔi
340. sword fern scx̣áyəm̕
340.1. summer fern c̕isíɬč
341. any root q̕ʷc̕ə́ŋ̕
342. stem sƛ̕qács
343. any stick sč̕ə́y̕aʔ
344. limb of a tree
branch
sƛ̕qács
345. cedar bark syə́wiʔ
346. any bark č̕ə́yiʔ
347. inner cedar bark syə́wiʔ
348. dead tree
snag
st̕áʔt̕čiʔ
349. pitch torch ŋáʔəq
350. stump
trunk of tree
sčšáʔič
sx̣íyəmnəč
351. any wood sčúɬ
352. rotten wood pqʷáy̕
353. knot in a tree sƛ̕qács
354. log qʷɬáy̕
355. bull kelp q̕ʷq̕ʷúʔəŋ̕
356. sea lettuce (green seaweed) ɬə́q̕əs
356.1. stinging nettles sčx̣áyč
c̕c̕čx̣áɬč
356.2. fir sŋiyáʔaɬč
356.3. scouring rush sc̕c̕x̣áɬč
356.4. eelgrass táməx̣
356.5. beargrass ƛ̕ə́ƛ̕
356.6. horsetail máʔəxʷ
356.7. giant horsetail t̕t̕úc̕
356.8. plant with edible shoots similar to t̕t̕úc x̣ʷáčx̣č
356.9. snowberry snúʔnəkʷ sčayíqʷɬ
356.10. maple páʔq̕ɬč
sc̕úʔc̕ɬč