Ath-seòlaidhean dùbailte

Jump to navigation Jump to search

Chaidh an dàta a leanas a thasgadh agus chaidh ùrachadh 13:34, 19 dhen Ògmhios 2021 turas mu dheireadh. Tha 5,000 toradh ri fhaighinn san tasgadan air a' char as motha.

Seallaidh an duilleag seo na duilleagan dhut a nì ath-stiùireadh gu duilleag eile a tha 'na t-ath-stiùireadh. Tha ceanglaichean dhan chiad 's dàrna ath-stiùireadh anns gach ràgh cho math ri ceann-uidhe an dàrna ath-stiùiridh a tha 'na "fhìor" dhuilleag-uidhe ris am bu chòir a' chiad duilleag a thomhadh mar as trice. Chaidh innteartan le loidhne tromhpa fhuasgladh.

Chan eil toradh ann airson na h-aithris seo.