Cleachdaiche:Kibi78704/earr-ràdhan/Faclairean Nàdair/Ainmhidhean

O Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Ainmhidhean - Animals[1][deasaich]

Dà-nòmach Gàidhlig Iolra Seòrsa Beurla Ceann-là
Dwelly-D
Animalia maorach maoraich Ainmhidhean shellfish 7mh Am Faoilleach 2020
Animalia slige sligean Ainmhidhean seashell 7mh Am Faoilleach 2020
Animalia ainmhidh ainmhidhean
beathaichean
Ainmhidhean : Ainm animal 7mh Am Faoilleach 2020
boiteag cnuimhean
durragan
Ainmhidhean : Ainm worm 7mh Am Faoilleach 2020
craiceann craiceannan Ainmhidhean : Ainm skin 7mh Am Faoilleach 2020
creachadair creachadairean Ainmhidhean : Ainm predator 7mh Am Faoilleach 2020
fiadh-bheatha Ainmhidhean : Ainm wildlife 7mh Am Faoilleach 2020
gibeagan gibeagain Ainmhidhean : Ainm ruff 7mh Am Faoilleach 2020
sgiath Animalia (Ainmhidhean) wing (of a bird or insect) 7mh Am Faoilleach 2020
Araneae damhan-allaidh damhain-allaidh
pocannan-salainn
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Arachnida : Araneae spider 7mh Am Faoilleach 2020
Ixodoidea gartan gartanan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Chelicerata : Arachnida : Acari : Parasitiformes : Ixodida : Ixodoidea tick 7mh Am Faoilleach 2020
Ixodes ricinus mial-chaorach mialan-chaorach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Chelicerata : Arachnida : Acari : Parasitiformes : Ixodida : Ixodoidea : Ixodidae sheep tick 7mh Am Faoilleach 2020
Chilopoda ceud-chasach ceud-chasaich
fiolanan-fada
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Chilopoda centipede 7mh Am Faoilleach 2020
Decopoda carran carrain
cloitheig
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Decopoda shrimp 7mh Am Faoilleach 2020
Anomura crùbag ghiomaich crùbagan giomaich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Decopoda : Pleocyemata : Anomura squat lobster 7mh Am Faoilleach 2020
Paguroidea partan tuathal partain tuathail Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Decopoda : Pleocyemata : Anomura hermit crab 7mh Am Faoilleach 2020
Astacoidea giomach Spàinnteach giomaich Spàinnteach
giomaich creige
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Decopoda : Pleocyemata : Astacidea crayfish 7mh Am Faoilleach 2020
Nephropidae giomach giomaich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Decopoda : Pleocyemata : Astacidea lobster 7mh Am Faoilleach 2020
Nephrops norvegicus giomach Lochlannach giomaich Lochlannach
giomaich Nirribheach
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Decopoda : Pleocyemata : Astacidea Norway lobster 7mh Am Faoilleach 2020
Brachyura crùbag crùbagan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Decopoda : Pleocyemata : Brachyura crab 7mh Am Faoilleach 2020
Asellus aquaticus mial-uisge mialan-uisge Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Malacostraca : Isopoda : Asellidae water louse 7mh Am Faoilleach 2020
Oniscidea crìon-mhial crìon-mhialan
sglèatairean
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Malacostraca : Isopoda : Oniscidea slater 7mh Am Faoilleach 2020
Oniscidea mial-choille mialan-coille
corra-chosagan
sglèatairean
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Malacostraca : Isopoda : Oniscidea woodlouse 7mh Am Faoilleach 2020
Cirripedia giùran giùranan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Crustacea : Maxillopoda barnacle 7mh Am Faoilleach 2020
Insecta meanbh-fhrìde meanbh-fhrìdean
biastagan
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) insect 7mh Am Faoilleach 2020
Insecta cuileag-shnìomhain cuileagan-snìomhain Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) (larbha) glow-worm
glowworm
7mh Am Faoilleach 2020
Insecta larbha larbhathan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) (larbha) larvae 7mh Am Faoilleach 2020
Coleoptera daolag daolagan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Coleoptera beetle 7mh Am Faoilleach 2020
Coleoptera toranach toranaich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Coleoptera (larbha) grub 7mh Am Faoilleach 2020
Coccinellidae daolag bhreac dhearg daolagan breaca dearga
daolagan-breaca
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Coleoptera : Coccinellidae ladybird
ladybug
7mh Am Faoilleach 2020
Xestobium rufovillosum farachan farachain Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Coleoptera : Ptinidae deathwatch beetle 7mh Am Faoilleach 2020
Anobium punctatum mial-fhiodha mialan-fiodha Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Coleoptera : Ptinidae (larbha) woodworm (larva) 7mh Am Faoilleach 2020
Lucanidae daol chaoch daoil chaoch Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Coleoptera : Scarabaeoidea : Lucanidae stag-beetle 7mh Am Faoilleach 2020
Aphodius lapponum ceàrd-dubhan ceàrd-dubhain Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Coleoptera : Scarabaeoidea : Scarabaeidae Northern dung beetle 7mh Am Faoilleach 2020
Diptera cnuimh cnuimhean
githean
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera maggot 7mh Am Faoilleach 2020
Diptera cuileag cuileagan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera fly 7mh Am Faoilleach 2020
Calliphora vomitoria cuileag mhòr cuileagan mòra Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera : Calliphoridae bluebottle 7mh Am Faoilleach 2020
Nematocera meanbh-chuileag meanbh-chuileagan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera : Nematocera midge 7mh Am Faoilleach 2020
Nematocera mialtag mialtagan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera : Nematocera gnat 7mh Am Faoilleach 2020
Hypoderma feursann feursannan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera : Oestridae warble fly 7mh Am Faoilleach 2020
Hammerschmidtia ferruginea cuileag iadhach a' chrithinn cuileagan iadhach a' chrithinn Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera : Syrphidae aspen hoverfly 7mh Am Faoilleach 2020
Syrphidae cuileag iadhach cuileagan iadhach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera : Syrphidae hoverfly 7mh Am Faoilleach 2020
Tabanidae creithleag nan each creithleagan nan each Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera : Tabanidae horsefly 7mh Am Faoilleach 2020
Tabanidae creithleag creithleagan
cloitheig
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera : Tabanidae cleg
gadfly
7mh Am Faoilleach 2020
Tipulidae breabadair breabadairean
fidhlearan nan casan fada
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Diptera : Tipulidae daddy-long-legs
cranefly
7mh Am Faoilleach 2020
Hymenoptera speach speachan
connspeachan
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera wasp 7mh Am Faoilleach 2020
Apoidea seillean seilleanan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea bee 7mh Am Faoilleach 2020
basgaid poilein basgaidean poilein Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea pollen basket (of a bee) 7mh Am Faoilleach 2020
Apis mellifera seillean-dìomhain seilleanan-dìomhain
seilleanan-lunndach
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae drone-bee 7mh Am Faoilleach 2020
Apis mellifera seillean-meala seilleanan-meala Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae honeybee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus barbutellus seillean-mòr cuthaig bharbut seilleanan-mòra cuthaig bharbut Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae Barbut's cuckoo bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus bohemicus seillean-mòr na cuthaig shiopsaich seilleanan-mòra na cuthaig shiopsaich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae gypsy cuckoo bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus campestris seillean-mòr na cuthaig achaidh seilleanan-mòra na cuthaig achaidh Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae field cuckoo bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus distinguendus seillean-mòr buidhe seilleanan-mòra buidhe Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae great yellow bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus hortorum seillean-mòr gàrraidh seilleanan-mòra gàrraidh Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae garden bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus jonellus seillean-mòr a' bhlàir-fhraoich seilleanan-mòra a' bhlàir-fhraoich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae heath bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus lapidarius seillean-mòr an earbaill dheirg seilleanan-mòra an earbaill dheirg Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae red-tailed bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus lucorum seillean-mòr an earbaill bhàin seilleanan-mòra an earbaill bhàin Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae white tailed bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus magnus seillean-mòr earball-bàn a' Chinn a Tuath seilleanan-mòra earball-bàn a' Chinn a Tuath Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae northern white-tailed bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus monticola seillean-mòr nan dearcan-fraoich seilleanan-mòra nan dearcan-fraoich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae bilberry bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus muscorum seillean càrdair na còinnich seilleanan càrdair na còinnich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae moss carder bee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus pascuorum seillean càrdair cumanta seilleanan càrdair cumanta Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae common carder bee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus pratorum seillean-mòr tràth seilleanan-mòra tràtha Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae early bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus ruderarius seillean càrdair nan lurgann dearg seilleanan càrdair nan lurgann dearg Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae red-shanked carder bee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus soroeensis seillean-mòr a' chrios bhriste seilleanan-mòra a' chrios bhriste Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae broken belted bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus sylvestris seillean-mòr na cuthaig coille seilleanan-mòra na cuthaig coille Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae forest cuckoo bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus terrestris seillean-mòr an earbaill bhuidhe-bhàn seilleanan-mòra an earbaill bhuidhe-bhàn Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae buff-tailed bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
Bombus seillean-mòr seileanan-mòra Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae bumblebee 7mh Am Faoilleach 2020
beachlann beachlannan
sgeapan
sgiopan
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Apoidea : Apidae beehive 7mh Am Faoilleach 2020
Formicidae seangan seanganan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Formicidae ant 7mh Am Faoilleach 2020
Vespa connspeach connspeachan
beachan mòra
seilleanan-nimhe
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Hymenoptera : Vespidae hornet 7mh Am Faoilleach 2020
bratag Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera caterpillar (emperor moth
Saturniidae)
7mh Am Faoilleach 2020
cù-fionna Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera (Leòmann) hawk-moth 7mh Am Faoilleach 2020
impire corcarach impirean corcarach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera (Leòmann) Emperor moth 7mh Am Faoilleach 2020
leòmann a' chàil leòmainn a' chàil Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera (Leòmann) large white moth 7mh Am Faoilleach 2020
leòmann donn leòmainn donn Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera (Leòmann) meadow brown moth 7mh Am Faoilleach 2020
leòmann leòmainn Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera (Leòmann) moth 7mh Am Faoilleach 2020
ailean donn aileanan donna Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) meadow brown butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
an t-umhach beag umhachan beaga Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) small copper butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
argas Albannach argasan Albannach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) Scotch Argus butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
argas donn tuathach argasan donna Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) Northern Brown Argus butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé beag geal dealanan-dè bheaga gheala Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) small white butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé buidhe na seamraig dealanan-dè buidhe na seamraig Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) clouded yellow butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé dorch-uaine dealanan-dè dhorch-uaine Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) dark green fritillary butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé flùr na cuthaige dealanan-dè flùr na cuthaige Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) orange tip butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé mòr geal dealanan-dè mhòra gheala Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) large white butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé na cluaran dealanan-dè na cluaran Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) painted lady butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé na cromaig geal dealanan-dè na cromaig gheala Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) comma butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé na cuilinn dealanan-dè na cuilinn Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) holly blue butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé na deanntaig beag dealanan-dè na deanntaig bheaga Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) small tortoiseshell butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé na gairlich callaide dealanan-dè na gairlich callaide
dealain-dè nan ceusadairean
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) green-veined white butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé nam boglaichean dealanan-dè nam boglaichean Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) marsh fritillary butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé nan oirean neamhnaideach dealanan-dè nan oirean neamhnaideach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) pearl-bordered fritillary butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé nan oirean-neamhnaid beag dealanan-dè nan-oirean neamhnaid bheaga Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) small pearl-bordered fritillary butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé roinne stiallach corcarach dealanan-dè roinne stiallach corcarach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) purple hairstreak butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé roinne stiallach uaine dealanan-dè roinne stiallach uaine Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) green hairstreak butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealan-dé dealanan-dè
dealain-dè
dearbadain-dè
tarmachain-dè
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealbhan beag an fhraoich dealbhanan beaga an fhraoich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) small heath butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealbhan breac na coille dealbhanan breaca na coille Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) speckled wood butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
dealbhan mòr an fhraoich dealbhanan mòra an fhraoich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) large heath butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
donnag bhallach donnagan ballach
donnagan a' bhalla
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) wall butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
fàinneag a' mhonaidh fàinneagan a' mhonaidh Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) mountain ringlet butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
fàinneag fàinneagan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) ringlet butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
gorman beag gormain bheaga Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) small blue butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
gorman gormain Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) common blue butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
sùrdagan breac sùrdagain breaca Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Lepidoptera : Rhopalocera (Dealan-dé) chequered skipper butterfly 7mh Am Faoilleach 2020
Dermaptera gòbhlag gòbhlagan
fiolanan-gòbhlach
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Neoptera : Exopterygota : Dermaptera earwig 7mh Am Faoilleach 2020
Blattodea ceàrnan ceàrnain
càrnain
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Neoptera : Exopterygota : Dictyoptera : Blattodea cockroach 7mh Am Faoilleach 2020
Myzus persicae ainle ainlean
cuileagan glasa
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Neoptera : Exopterygota : Hemiptera : Aphididae greenfly 7mh Am Faoilleach 2020
Acrididea fionnan-feòir fionnain-fheòir
brobhadain
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Neoptera : Exopterygota : Orthoptera : Caelifera : Acrididea grasshopper 7mh Am Faoilleach 2020
Gryllidae cuileag-theallaich cuileagan-teallaich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Neoptera : Exopterygota : Orthoptera : Gryllidae cricket 7mh Am Faoilleach 2020
Phthiraptera mial mialan Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Neoptera : Exopterygota : Psocodea : Phthiraptera louse 7mh Am Faoilleach 2020
ruagaire ceithir-bhallach ruagairean ceithir-bhallach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) four-spotted chaser dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
ruagaire leathann ruagairean leathann Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) broad-bodied chaser dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
smàrag ghleansach smàragan gleansach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) brilliant emerald dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
smàrag na mòintich smàragan na mòintich Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) northern emerald dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
smàrag umha-dhathte smàragan umha-dhàthte Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) downy emerald dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach a' Chinn a Deas Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) Southern hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach ballach tairbh-nathrach bhallach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) migrant hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach dìollaideach tairbh-nathrach dhìollaideach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) vagrant emperor dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach gaoisideach tairbh-nathrach ghaoisideach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) hairy dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach gathair cumanta tairbh-nathrach ghathair chumanta Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) common/ Highland darter dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach gathair dearg-fhèitheach tairbh-nathrach ghathair dhearg-fhèitheach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) red-veined darter dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach ìmpireil tairbh-nathrach ìmpireil Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) emperor dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach liath tairbh-nathrach liatha Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) azure hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach nan cuilcean tairbh-nathrach nan cuilcean Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) common hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach òrfhàinneach tairbh-nathrach òrthàinneach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) golden-ringed dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach ruadh tairbh-nathrach ruadha Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) brown hawker dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach uachdarair dìreach tairbh-nathrach uachdarair dìreach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) keeled skimmer dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
tarbh-nathrach tairbh-nathrach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Anisoptera (Tairbh-nathrach) dragonfly 7mh Am Faoilleach 2020
Calopteryx splendens òigheag bhrèagha òigheagan brèagha Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Zygoptera (Òigheagan) : Calopterygidae beautiful demoiselle damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
Calopteryx virgo òigheag ghleansach òigheagan gleansach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Zygoptera (Òigheagan) : Calopterygidae banded demoiselle damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
Coenagrion hastulatum cruinneag a' chinn a Tuath cruinneagan a' chinn a Tuath Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Zygoptera (Òigheagan) : Coenagrionidae northern damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
Coenagrion puella cruinneag liath cruinneagan liatha Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Zygoptera (Òigheagan) : Coenagrionidae azure damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
Coenagrion pulchellum cruinneag chaochlaideach cruinneagan caochlaideach Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Zygoptera (Òigheagan) : Coenagrionidae variable damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
Enallagma cyathigerum cruinneag chumanta cruinneagan cumanta Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Zygoptera (Òigheagan) : Coenagrionidae common blue damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
Ischnura elegans cruinneag ghrinn cruinneagan grinn Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Zygoptera (Òigheagan) : Coenagrionidae blue-tailed damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
Pyrrhosoma nymphula cruinneag dhearg cruinneagan dearga Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Zygoptera (Òigheagan) : Coenagrionidae large red damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
Lestes sponsa cruinneag uaine cruinneagan uaine Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Odonata : Zygoptera (Òigheagan) : Lestidae emerald damselfly 7mh Am Faoilleach 2020
Ephemeroptera cuileag aibhne cuileagan aibhne Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Palaeoptera : Ephemeroptera riverfly 7mh Am Faoilleach 2020
Ephemeroptera lon-chraois loin-chraois
cuileagan-Cèitein
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Palaeoptera : Ephemeroptera mayfly 7mh Am Faoilleach 2020
Siphonaptera deargann deargannan
deargadan
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Hexapoda : Insecta (Meanbh-fhrìde) : Siphonaptera flea 7mh Am Faoilleach 2020
Diplopoda mìle-chasach mìle-chasaich
cailleachan-cosach
Animalia (Ainmhidhean) : Arthropoda : Myriapoda : Diplopoda millipede 7mh Am Faoilleach 2020
Vertebrata iasg èisg Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) fish 7mh Am Faoilleach 2020
Gobiiformes buidhleis buidhleisean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Acanthopterygii : Percomorpha : Gobiiformes goby 7mh Am Faoilleach 2020
Anguilliformes easgann easgannan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Anguilliformes eel 7mh Am Faoilleach 2020
Anguilla anguilla easgann Eòrpach easgannan Eòrpach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Anguilliformes : Anguillidae European eel 7mh Am Faoilleach 2020
Blenniiformes gròmag gròmagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Blenniiformes blenny 7mh Am Faoilleach 2020
Clupeidae sgadan sgadain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Clupeiformes : Clupeidae herring 7mh Am Faoilleach 2020
Alosinae gabhar Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Clupeiformes : Clupeidae : Alosinae shad 7mh Am Faoilleach 2020
Gadus trosg truisg
bodaich ruadha
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Gadiformes : Gadidae cod 7mh Am Faoilleach 2020
Melanogrammus aeglefinus adag adagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Gadiformes : Gadidae haddock 7mh Am Faoilleach 2020
Merlangius merlangus cuidhteag cuidhteagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Gadiformes : Gadidae whiting 7mh Am Faoilleach 2020
Pollachius virens saoidhean saoidheanan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Gadiformes : Gadidae saithe 7mh Am Faoilleach 2020
Pollachius liùgh liùghachan
fliùghaichean
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Gadiformes : Gadidae pollack
(lythe)
7mh Am Faoilleach 2020
Gasterosteidae stangar stangaran Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Gasterosteiformes : Gasterosteidae stickleback 7mh Am Faoilleach 2020
Labridae muc-creige mucan-creige Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Labriformes : Labridae wrasse 7mh Am Faoilleach 2020
Osmerus eperlanus spèirlinn Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Osmeriformes : Osmeridae sparling 7mh Am Faoilleach 2020
Pleuronectiformes fleogan fleogain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Pleuronectiformes flatfish 7mh Am Faoilleach 2020
Salmo salar bradan bradain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Salmoniformes : Salmonidae Atlantic salmon 7mh Am Faoilleach 2020
Salmonidae breac bric Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Salmoniformes : Salmonidae trout 7mh Am Faoilleach 2020
Salvelinus alpinus tàrr Artaigeach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Salmoniformes : Salmonidae Arctic charr 7mh Am Faoilleach 2020
Scombridae rionnach rionnaich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Scombriformes : Scombridae mackerel 7mh Am Faoilleach 2020
Ammodytidae sìolag sìolagan
sìol-gainmhich
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Actinopterygii : Trachiniformes : Ammodytidae sandeel 7mh Am Faoilleach 2020
Cetorhinus maximus cearban cearbain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Chondrichthyes : Lamniformes : Cetorhinidae basking shark 7mh Am Faoilleach 2020
Rajidae sgait sgaitean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Chondrichthyes : Rajiformes : Rajidae skate 7mh Am Faoilleach 2020
Squalus acanthias biorach bioraich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Chondrichthyes : Squaliformes : Squalidae dogfish 7mh Am Faoilleach 2020
Petromyzon marinus easgann-bhreac na mara easgannan-breaca na mara
creathaill na mara
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata (Éisg) : Petromyzontiformes : Petromyzontidae sea lamprey 7mh Am Faoilleach 2020
Amphibia muir-thìreach muir-thìrich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) amphibian 7mh Am Faoilleach 2020
Amphibia ceann-phollan ceann-phollain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) (larbha) tadpole 7mh Am Faoilleach 2020
Urodela corra-chagailte corran-cagailte Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) : Caudata : Urodela salamander 7mh Am Faoilleach 2020
Ichthyosaura alpestris dearc-luachrach Ailpeach dearcan-luachrach Ailpeach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) : Caudata : Urodela : Salamandridae : Pleurodelinae Alpine newt 7mh Am Faoilleach 2020
Lissotriton helveticus dearc-luachrach boiseach dearcan-luachrach boiseach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) : Caudata : Urodela : Salamandridae : Pleurodelinae palmate newt 7mh Am Faoilleach 2020
Lissotriton vulgaris dearc-luachrach mhìn dearcan-luachrach mìn Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) : Caudata : Urodela : Salamandridae : Pleurodelinae smooth newt 7mh Am Faoilleach 2020
Pleurodelinae dearc-luachrach dearcan-luachrach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) : Caudata : Urodela : Salamandridae : Pleurodelinae newt 7mh Am Faoilleach 2020
Triturus cristatus dearc-luachrach mhòr dearcan-luachrach mòra Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) : Caudata : Urodela : Salamandridae : Pleurodelinae great crested newt 7mh Am Faoilleach 2020
Anura losgann dubh muileacha-màgach
losgannan dubha
muileacha-màg
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) : Salientia : Anura toad 7mh Am Faoilleach 2020
Anura glothagach glothagaich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) : Salientia : Anura (larbha) frogspawn 7mh Am Faoilleach 2020
Epidalea calamita muile-mhàgach an druim bhuidhe muileacha-màgach an druim bhuidhe Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) : Salientia : Anura : Bufonidae natterjack toad 7mh Am Faoilleach 2020
Rana temporaria losgann losgannan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Batrachomorpha : Amphibia (Muir-thìreach) : Salientia : Anura : Ranidae common frog 7mh Am Faoilleach 2020
cleit cleitean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) quill 7mh Am Faoilleach 2020
gairm gairmean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) call (as in birds call) 7mh Am Faoilleach 2020
gob guib
goban
smutan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) bill
bird beak
7mh Am Faoilleach 2020
iteach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) plumage 7mh Am Faoilleach 2020
peann cleite Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) pen quill 7mh Am Faoilleach 2020
spàrr Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) roost 7mh Am Faoilleach 2020
Accipiter gentilis glas-sheabhag glas-sheabhagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Accipitridae goshawk 7mh Am Faoilleach 2020
Accipiter nisus speireag speireagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Accipitridae sparrowhawk 7mh Am Faoilleach 2020
Accipitridae seabhag seabhagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Accipitridae hawk 7mh Am Faoilleach 2020
Aquila chrysaetos iolair bhuidhe iolairean buidhe Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Accipitridae golden eagle 7mh Am Faoilleach 2020
Buteo clamhan clamhanan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Accipitridae buzzard 7mh Am Faoilleach 2020
Circus aeruginosus clamhan-lòin clamhain-lòin Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Accipitridae marsh harrier 7mh Am Faoilleach 2020
Circus cyaneus clamhan nan cearc clamhain nan cearc
brèidean air tòin
clamhain nan luch
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Accipitridae hen harrier 7mh Am Faoilleach 2020
Haliaeetus albicilla iolair-mhara iolairean-mara
iolairean sùil na grèine
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Accipitridae sea eagle
white-tailed eagle
7mh Am Faoilleach 2020
Milvus milvus clamhan gobhlach clamhain ghobhlach
preachain nan cearc
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Accipitridae red kite 7mh Am Faoilleach 2020
Pernis apivorus clamhan riabhach clamhain riabhach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Accipitridae honey buzzard 7mh Am Faoilleach 2020
Pandion haliaetus iolair(e)-uisge]] iolairean-uisge
iolairean-iasgaich
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Accipitriformes : Pandionidae osprey 7mh Am Faoilleach 2020
Afroaves eun cobhartaich eòin chobhartaich
eòin chreiche
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves bird of prey 7mh Am Faoilleach 2020
Alcedinidae biorra-crùidein biorra-crùidein
iasgairean an rìgh
murlaichean
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves : Coraciiformes : Alcedines : Alcedinidae kingfisher 7mh Am Faoilleach 2020
Asio flammeus comhachag chluasach comhachagan cluasach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves : Strigiformes : Strigidae short-eared owl 7mh Am Faoilleach 2020
Asio otus comhachag adharcach comhachagan adharcach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves : Strigiformes : Strigidae long-eared owl 7mh Am Faoilleach 2020
Athene noctua comhachag bheag comhachagan beaga Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves : Strigiformes : Strigidae little owl 7mh Am Faoilleach 2020
Bubo scandiacus comhachag bhàn comhachagan bàna Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves : Strigiformes : Strigidae snowy owl 7mh Am Faoilleach 2020
Bubo comhachag mhòr comhachagan mòra
cailleachan-oidhche mhòra
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves : Strigiformes : Strigidae eagle owl 7mh Am Faoilleach 2020
Strix aluco bodach oidhche bodaich oidhche Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves : Strigiformes : Strigidae tawny owl (male) 7mh Am Faoilleach 2020
Strix aluco cailleach oidhche cailleachan oidhche Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves : Strigiformes : Strigidae tawny owl (female) 7mh Am Faoilleach 2020
Surnia ulula seabhag-oidhche seabhagan-oidhche
seabhagan-feasgair
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves : Strigiformes : Strigidae hawk owl 7mh Am Faoilleach 2020
Tyto alba comhachag comhachagan
sgreuchagan-oidhche
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Afroaves : Strigiformes : Tytonidae barn owl 7mh Am Faoilleach 2020
Somateria mollissima lach dhonn lachan donna
lachan ruadha
lachan Lochlannach
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anatidae : Merginae eider (female) 7mh Am Faoilleach 2020
Somateria mollissima ràc bàn a' chinn uaine ràcan bàna a' chinn uaine Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anatidae : Merginae eider (male) 7mh Am Faoilleach 2020
Anseriformes eun uisge eòin uisge Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes waterfowl 7mh Am Faoilleach 2020
Anas acuta lach-stiùireach lachan-stiùireach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae pintail 7mh Am Faoilleach 2020
Anas penelope glas-lach glas-lachan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae wigeon 7mh Am Faoilleach 2020
Anas platyrhynchos domesticus tunnag tunnagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae duck
domestic duck
7mh Am Faoilleach 2020
Anas platyrhynchos lach bhreac lachan breaca
tunnagan fiadhaich
lachan riabhach
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae mallard 7mh Am Faoilleach 2020
Anas platyrhynchos lach lachan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae

wild duck || 7mh Am Faoilleach 2020 ||

Aythya ferina lach-mhàsach lachan-màsach
lachain dearg-cheannach
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae pochard 7mh Am Faoilleach 2020
Aythya fuligula lach ceann-molach lachan ceann-molach
lachan an sgùmain
lachan sgumanach
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae tufted duck 7mh Am Faoilleach 2020
Aythya marila lach-mhara lachan-mara Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae scaup 7mh Am Faoilleach 2020
Mergellus albellus sìolta bhreac sìoltaidhean breaca
sìoltain bhreaca
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae smew 7mh Am Faoilleach 2020
Mergus merganser lach fhiacailleach lachan-fiacailleach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae goosander 7mh Am Faoilleach 2020
Mergus serrator sìolta dhearg sìoltaidhean dearga Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae red-breasted merganser 7mh Am Faoilleach 2020
Spatula clypeata gob-leathann guib-leathann Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae shoveler 7mh Am Faoilleach 2020
Anatidae gèadh geòidh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Anserinae goose 7mh Am Faoilleach 2020
Anser albifrons gèadh-bhlàr geòidh-bhlàr Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Anserinae white-fronted goose 7mh Am Faoilleach 2020
Anser anser gèadh glas geòidh ghlasa Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Anserinae greylag goose 7mh Am Faoilleach 2020
Anser brachyrhynchus gèadh dearg-chasach geòidh dhearga-chasach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Anserinae pink-footed goose 7mh Am Faoilleach 2020
Anser fabalis muir-ghèadh muir-gheòidh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Anserinae bean goose 7mh Am Faoilleach 2020
Branta bernicla gèadh-ghot geòidh-ghot
guirneanan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Anserinae brent goose 7mh Am Faoilleach 2020
Branta canadensis gèadh dubh geòidh dhubha Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Anserinae Canada goose 7mh Am Faoilleach 2020
Branta leucopsis cathan cathain
leadain
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Anserinae barnacle goose 7mh Am Faoilleach 2020
Cygnus olor eala bhàn ealachan bàna Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Anserinae mute swan 7mh Am Faoilleach 2020
Cygnus eala ealachan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Anserinae swan 7mh Am Faoilleach 2020
Tadorna tadorna cràdh-ghèadh cràdh-gheòidh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Anseriformes : Anseres : Anatoidea : Anatidae : Tadorninae shelduck 7mh Am Faoilleach 2020
Apus apus gòbhlan-dubh gòbhlain-dhubha
ainleagan dubha
gòbhlanan mòra
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Apodiformes : Apodidae : Apodinae swift 7mh Am Faoilleach 2020
Charadriiformes eun grunnachaidh eòin ghrunnachaidh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes wader 7mh Am Faoilleach 2020 eun-grunnachaidh
Haematopus gille-Brìghde gillean-Brìghde
trìlleachain
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Charadrii : Haematopodidae oystercatcher 7mh Am Faoilleach 2020
Recurvirostra avosetta gob-ceàrr guib-cheàrr
ceàrra-ghuib
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Charadrii : Recurvirostridae avocet 7mh Am Faoilleach 2020
Charadrius hiaticula bothag bothagan
trìlleachan-traghad
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Charadrii : Charadriidae ringed plover 7mh Am Faoilleach 2020
Charadrius morinellus amadan-mòintich amadain-mhòintich
gurraicich
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Charadrii : Charadriidae dotterel 7mh Am Faoilleach 2020
Pluvialis apricaria feadag bhuidhe feadagan buidhe Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Charadrii : Charadriidae golden plover 7mh Am Faoilleach 2020
Pluvialis squatarola feadag ghlas feadagan glasa Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Charadrii : Charadriidae grey plover 7mh Am Faoilleach 2020
Vanellinae curracag curracagan
adharcain-luachrach
doireagain
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Charadrii : Charadriidae : Vanellinae lapwing 7mh Am Faoilleach 2020
Alca torda coltraiche coltraichean
làmhaidhean
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Alcidae razorbill 7mh Am Faoilleach 2020
Alle alle colcach bheag colcaichean beaga Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Alcidae little auk 7mh Am Faoilleach 2020
Pinguinus impennis gearra-bhall gearra-bhuill
colcairean
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Alcidae great auk 7mh Am Faoilleach 2020
Cepphus grylle calltag calltagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Alcidae : Fraterculini black guillemot 7mh Am Faoilleach 2020
Fratercula arctica buthaid buthaidean
fachaich
buthaigrean
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Alcidae : Fraterculini puffin 7mh Am Faoilleach 2020
Uria aalge eun dubh an sgadain eòin dubha an sgadain
langaich
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Alcidae : Fraterculini guillemot 7mh Am Faoilleach 2020
Chroicocephalus ridibundus faoileag dhubh-cheannach faoileagan dubh-cheannach
cinn-dubhan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae black-headed gull 7mh Am Faoilleach 2020
Hydrocoloeus minutus faoileag bheag faoileagan beaga Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae little gull 7mh Am Faoilleach 2020
Larus argentatus faoileag an sgadain faoileagan an sgadain
glas-fhaoileagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae herring gull 7mh Am Faoilleach 2020
Larus canus faoileann faoileannan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae common gull 7mh Am Faoilleach 2020
Larus fuscus farspag bheag farspagan beaga
farspaichean beaga
sgaireagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae lesser black-backed gull 7mh Am Faoilleach 2020
Larus marinus farspag farspagan
farspaichean
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae great black-backed gull 7mh Am Faoilleach 2020
Larus faoileag faoileagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae seagull 7mh Am Faoilleach 2020
Rissa seagair seagairean
faireagan
ciodabhaigean
ruideagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae : Larinae kittiwake 7mh Am Faoilleach 2020
Sterna hirundo steàrnag chumanta steàrnagan cumanta Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae : Sterninae common tern 7mh Am Faoilleach 2020
Sterna paradisaea steàrnan steàrnanan
steàrnalan mòra
steàrnagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae : Sterninae arctic tern 7mh Am Faoilleach 2020
Sternula albifrons steàrnan beag steàrnanan beaga Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae : Sterninae little tern 7mh Am Faoilleach 2020
Thalasseus sandvicensis steàrnan mòr steàrnanan mòra
steàrnagan mòra
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Laridae : Sterninae Sandwich tern 7mh Am Faoilleach 2020
Stercorarius parasiticus caclach caclaich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Stercorariidae arctic skua 7mh Am Faoilleach 2020
Stercorarius skua fasgadair mòr fasgadairean mòra
tuilleagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Lari : Stercorariidae great skua 7mh Am Faoilleach 2020
Actitis hypoleucos luatharan luatharanan
bodhagan
sgrailleagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae common sandpiper 7mh Am Faoilleach 2020
Calidris alba luatharan glas luatharanan-glasa Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae sanderling 7mh Am Faoilleach 2020
Calidris alpina gille-feadaig gillean-feadaig
pollarain
grailleagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae dunlin 7mh Am Faoilleach 2020
Gallinago naosg naoisg
bocain-lòin
gabhair-adhair
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae snipe 7mh Am Faoilleach 2020
Limosa limosa cearra-ghob cearra-ghoban Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae black-tailed godwit 7mh Am Faoilleach 2020
Numenius arquata guilbneach guilbnich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae curlew 7mh Am Faoilleach 2020
Numenius phaeopus eun-Bealltainn eòin-Bhealltainn
amadain-Bhealltainn
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae whimbrel 7mh Am Faoilleach 2020
Phalaropus fulicarius glasan glasain
liathag allt
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae grey phalarope 7mh Am Faoilleach 2020
Scolopacidae trìlleachan glas trìlleachain ghlasa Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae sandpiper 7mh Am Faoilleach 2020
Scolopax rusticola cearc-coille cearcan-coille Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae woodcock (female) 7mh Am Faoilleach 2020
Scolopax rusticola coileach-coille coilich-choille
cormain-choillteach
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae woodcock (male) 7mh Am Faoilleach 2020
Tringa nebularia deoch-bhiugh deochan-biugh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae greenshank 7mh Am Faoilleach 2020
Tringa ochropus luatharan uaine luatharanan uaine Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae green sandpiper 7mh Am Faoilleach 2020
Tringa totanus cam glas cam glasan
gobharrtan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae redshank 7mh Am Faoilleach 2020
Arenaria gobhlachan gobhlachain
trìlleachain bheag
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Charadriiformes : Scolopaci : Scolopacidae : Arenarinae turnstone 7mh Am Faoilleach 2020
Columba palumbus calman-coille calmain-choille Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Columbimorphae : Columbiformes : Columbidae wood pigeon 7mh Am Faoilleach 2020
Columbidae calman calmain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Columbimorphae : Columbiformes : Columbidae dove 7mh Am Faoilleach 2020
Cuculus canorus cuthag cuthagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Cuculiformes : Cuculidae cuckoo 7mh Am Faoilleach 2020
Falco columbarius mèirneal mèirnealan
seabhagan-gòrma an fhraoich
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Falconiformes : Falconidae merlin 7mh Am Faoilleach 2020
Falco peregrinus seabhag ghorm seabhagan gorma
seabhagan-sealgair
danaran
lannairean
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Falconiformes : Falconidae peregrine falcon 7mh Am Faoilleach 2020
Falco tinnunculus clamhan ruadh clamhain ruadh
speireagan ruadh
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Falconiformes : Falconidae kestrel 7mh Am Faoilleach 2020
Labrus mixtus muc-creige cuthaige mucan-creige cuthaige Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Falconiformes : Falconidae cuckoo wrasse 7mh Am Faoilleach 2020
Falco rusticolus seabhag mhòr seabhagan mòra
seabhagan geàrra
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Falconiformes : Falconidae : Hierofalco gyrfalcon 7mh Am Faoilleach 2020
Perdix perdix cearc-thomain cearcan-tomain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Galliformes : Phasianidae grey partridge 7mh Am Faoilleach 2020
Tetrao urogallus capall-coille capaill-choille Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Galliformes : Phasianidae capercaillie 7mh Am Faoilleach 2020
Meleagris cearc Fhrangach cearcan Frangach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Galliformes : Phasianidae : Meleagridinae turkey 7mh Am Faoilleach 2020
Phasianinae coileach-peucaig (fir) coilich-pheucaig
peucagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Galliformes : Phasianidae : Phasianinae peacock 7mh Am Faoilleach 2020
Phasianinae easag easagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Galliformes : Phasianidae : Phasianinae pheasant 7mh Am Faoilleach 2020
Lagopus lagopus scotica cearc-fhraoich cearcan-fraoich
eòin-ruadh
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Galliformes : Phasianidae : Tetraoninae red grouse (female) 7mh Am Faoilleach 2020
Lagopus lagopus scotica coileach-fraoich coilich-fhraoich
eòin-ruadh
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Galliformes : Phasianidae : Tetraoninae red grouse (male) 7mh Am Faoilleach 2020
Lagopus muta tàrmachan tàrmachanan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Galliformes : Phasianidae : Tetraoninae ptarmigan 7mh Am Faoilleach 2020
Lyrurus tetrix coileach dubh coilch dhubh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Galliformes : Phasianidae : Tetraoninae black grouse 7mh Am Faoilleach 2020
Gavia arctica learga dhubh leargan dubha
broilleach-bothain
leargan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Gaviiformes : Gaviidae black-throated diver 7mh Am Faoilleach 2020
Gavia immer muir-bhuachaille muir-bhuachaillean
eòin ghlas an sgadain
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Gaviiformes : Gaviidae great northern diver 7mh Am Faoilleach 2020
Gavia stellata learga chaol leargan caola
leargan ruadha
leargan mòra
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Gaviiformes : Gaviidae red-throated diver 7mh Am Faoilleach 2020
Gavia lachair lachairean
lachadairean
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Gaviiformes : Gaviidae diver 7mh Am Faoilleach 2020
Ardea cinerea
Grus grus
Grus virgo
corra-mhonaidh corrachan-monaidh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Gruiformes : Gruidae crane 7mh Am Faoilleach 2020
Crex crex traon traoin
ràcain an arbhair
ràcain an t-sìl
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Gruiformes : Rallidae corncrake 7mh Am Faoilleach 2020
Fulica lach a' bhlàir lachan a' bhlàir
gobhachan-uisge
dubh-eòin
dubh-lachain
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Gruiformes : Rallidae coot 7mh Am Faoilleach 2020
Gallinula cearc-uisge cearcan-uisge Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Gruiformes : Rallidae moorhen 7mh Am Faoilleach 2020
Gallinula pùt pùtan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Gruiformes : Rallidae moorhen chick 7mh Am Faoilleach 2020
Rallus aquaticus snagan-allt snaganan allt
gearraidhean dubha nan allt
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Gruiformes : Rallidae water rail 7mh Am Faoilleach 2020
Coloeus monedula cathag cathagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Corvoidea : Corvidae jackdaw 7mh Am Faoilleach 2020
Corvidae sgreuchag-choille sgreuchagan-coille
sgreuchanan-coille
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Corvoidea : Corvidae jay 7mh Am Faoilleach 2020
Corvus corax fitheach fithich
neabhain
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Corvoidea : Corvidae raven 7mh Am Faoilleach 2020
Corvus cornix feannag ghlas feannagan glasa
starragan glasa
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Corvoidea : Corvidae hooded crow 7mh Am Faoilleach 2020
Corvus corone feannag feannagan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Corvoidea : Corvidae carrion crow 7mh Am Faoilleach 2020
Corvus frugilegus ròcais ròcaisean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Corvoidea : Corvidae rook 7mh Am Faoilleach 2020
Pica pica pioghaid pioghaidean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Corvoidea : Corvidae magpie 7mh Am Faoilleach 2020
Pyrrhocorax pyrrhocorax cathag dhearg-chasach cathagan dearg-chasach
cathagan nan casan dearga
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Corvoidea : Corvidae chough 7mh Am Faoilleach 2020
Bombycilla garrulus gocan cìreanach gocannan cìreanach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Bombycillidae waxwing 7mh Am Faoilleach 2020
Certhiidae streupach streupaich
snàgairean
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Certhioidea : Certhiidae treecreeper 7mh Am Faoilleach 2020
Troglodytidae dreathan donn dreathain-donna
dreòlain
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Certhioidea : Troglodytidae wren 7mh Am Faoilleach 2020
Cinclus gobha-uisge gobhan-uisge
loin-uisge
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapidae dipper 7mh Am Faoilleach 2020
Erithacus rubecula brù-dhearg brùthan-dearga Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapidae robin 7mh Am Faoilleach 2020
Ficedula hypoleuca breacan glas breacain ghlais Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapidae pied flycatcher 7mh Am Faoilleach 2020
Luscinia megarhynchos spideag spideagan
beòil-bhinn
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapidae nightingale 7mh Am Faoilleach 2020
Muscicapa striata breacan sgiobalt breacain sgiobalta
glacan nan cuileag
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapidae spotted flycatcher 7mh Am Faoilleach 2020
Oenanthe oenanthe brù-gheal brùthan-geala Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapidae wheatear 7mh Am Faoilleach 2020
Phoenicurus phoenicurus ceann dearg Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapidae redstart 7mh Am Faoilleach 2020
Saxicola rubetra gocan gocain
gocain-chonaisg
ultagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapidae whinchat 7mh Am Faoilleach 2020
Saxicola cloichearan cloichearain
clacharain
Fir na Fèill Padruig
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapidae stonechat 7mh Am Faoilleach 2020
Sturnidae druid druidean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapoidea : Sturnidae starling 7mh Am Faoilleach 2020
Turdus iliacus smeòrach an t-sneachda smeòraichean an t-sneachda
dearaganan-sneachda
sgiath dhearganan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapoidea : Turdidae redwing 7mh Am Faoilleach 2020
Turdus merula lon-dubh loin-dubha
druidean dubha
eòin dubha
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapoidea : Turdidae blackbird 7mh Am Faoilleach 2020
Turdus philomelos smeòrach smeòraichean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapoidea : Turdidae song thrush 7mh Am Faoilleach 2020
Turdus pilaris liath-truisg liath-truisgean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapoidea : Turdidae fieldfare 7mh Am Faoilleach 2020
Turdus torquatus lon-monaidh loin-mhonaidh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapoidea : Turdidae ring ouzel 7mh Am Faoilleach 2020
Turdus viscivorus smeòrach ghlas smeòraichean glasa
smeòraichean mòra
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Muscicapoidea : Turdidae mistle thrush 7mh Am Faoilleach 2020
Cyanistes caeruleus cailleachag cheann-gorm cailleachagan ceann-gorma
cailleachan gorma
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Paridae blue tit 7mh Am Faoilleach 2020
Lophophanes cristatus cailleachag-chìreach cailleachagan-cìreach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Paridae crested tit 7mh Am Faoilleach 2020
Parus major currac-baintighearna curraicean-baintighearna Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Paridae great tit 7mh Am Faoilleach 2020
Periparus ater smutag smutagan
cailleachagan ceann dubh
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Paridae coal tit 7mh Am Faoilleach 2020
Plectrophenax nivalis eun an t-sneachda eòin an t-sneachda
gealagan an t-sneachda
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Calcariidae snow bunting 7mh Am Faoilleach 2020
Emberiza calandra gealag-bhuachair gealagan-buachair Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Emberizidae corn bunting 7mh Am Faoilleach 2020
Emberiza citrinella buidheag-bhealaidh buidheagan-bealaidh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Emberizidae yellowhammer 7mh Am Faoilleach 2020
Emberiza schoeniclus gealag dhubh-cheannach gealagan dubh-cheannach
gealagan-lòin
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Emberizidae reed bunting 7mh Am Faoilleach 2020
Acanthis flammea deargan-seilich deargannan-seilich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Fringillidae : Carduelinae redpoll 7mh Am Faoilleach 2020
Carduelis carduelis lasair-choille lasairean-choille
buidheagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Fringillidae : Carduelinae goldfinch 7mh Am Faoilleach 2020
Chloris chloris glaisean-daraich glaiseanan-daraich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Fringillidae : Carduelinae greenfinch 7mh Am Faoilleach 2020
Coccothraustes coccothraustes gobach gobachan
glaiseanan gobach
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Fringillidae : Carduelinae hawfinch 7mh Am Faoilleach 2020
Linaria cannabina gealan-lìn gealanan-lìne Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Fringillidae : Carduelinae linnet 7mh Am Faoilleach 2020
Linaria flavirostris gealan beinne gealain bheinne
riabhagan monaidh
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Fringillidae : Carduelinae twite 7mh Am Faoilleach 2020
Loxia cam-ghob cam-ghoban Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Fringillidae : Carduelinae crossbill 7mh Am Faoilleach 2020
Pyrrhula pyrrhula corcan-coille corcain-choille
dearganan-coille
buidhnein-choille
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Fringillidae : Carduelinae bullfinch 7mh Am Faoilleach 2020
Spinus spinus gealag bhuidhe gealagan buidhe Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Fringillidae : Carduelinae siskin 7mh Am Faoilleach 2020
Fringilla coelebs breacan-beithe breacain-bheithe Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Fringillidae : Fringillinae chaffinch 7mh Am Faoilleach 2020
Anthus petrosus gabhagan gabhaganan
glas-eòin
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Motacillidae rock pipit 7mh Am Faoilleach 2020
Anthus pratensis snàthag snàthagan
riabhagan-monaidh
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Motacillidae meadow pipit 7mh Am Faoilleach 2020
Anthus trivialis riabhag-choille riabhagan-coille
snàthagan-craoibh
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Motacillidae tree pipit 7mh Am Faoilleach 2020
Motacilla alba glaisean-seilich glaiseanan-seilich
bric an t-sìl
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Motacillidae pied wagtail 7mh Am Faoilleach 2020
Motacilla cinerea breacan baintighearna breacain bhaintighearna
breacain an uillt
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Motacillidae grey wagtail 7mh Am Faoilleach 2020
Motacilla flava breacan buidhe breacain bhuidhe Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Motacillidae yellow wagtail 7mh Am Faoilleach 2020
Passer domesticus gealbhonn gealbhonnan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Passeridae house sparrow 7mh Am Faoilleach 2020
Prunella modularis gealbhonn-gàraidh gealbhonnan-gàraidh
gealbhonnan nam preas
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Prunellidae dunnock
hedge sparrow
7mh Am Faoilleach 2020
Prunella modularis riabhag riabhagan
gealbhonnan-gàraidh
donnagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Passeroidea : Prunellidae hedge-sparrow 7mh Am Faoilleach 2020
Regulus regulus crìonag bhuidhe crìonagan buidhe
dreathain a' chinn bhuidhe
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Reguloidea : Regulidae goldcrest 7mh Am Faoilleach 2020
Acrocephalus schoenobaenus glaisean glaiseanan
ceileirichean-seisge
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Acrocephalidae sedge warbler 7mh Am Faoilleach 2020
Acrocephalus scirpaceus ceòlan-cuilc ceòlain-chuilc
cuilceagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Acrocephalidae reed warbler 7mh Am Faoilleach 2020
Aegithalos caudatus cailleach bheag an earbaill cailleachan beaga an earbaill Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Aegithalidae long tailed tit 7mh Am Faoilleach 2020
Alaudidae uiseag uiseagan
reubhagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Alaudidae skylark 7mh Am Faoilleach 2020
Delichon urbicum gobhlan-taighe gobhlain-taighe Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Hirundinidae house martin 7mh Am Faoilleach 2020
Hirundo rustica gobhlan-gaoithe gobhlain-ghaoithe Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Hirundinidae swallow 7mh Am Faoilleach 2020
Riparia riparia gobhlan-gainmhich gobhlain-ghainmhich
fallagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Hirundinidae sand martin 7mh Am Faoilleach 2020
Locustella naevia ceileiriche ceileirichean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Locustellidae grasshopper warbler 7mh Am Faoilleach 2020
Phylloscopus sibilatrix ceileiriche-coille ceileirichean-coille Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Phylloscopidae wood warbler 7mh Am Faoilleach 2020
Phylloscopus trochilus crìonag-ghiuthais crìonagan-giuthais Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Phylloscopidae willow warbler 7mh Am Faoilleach 2020
Sylvia atricapilla ceann-dubh cinn-dubha
ceann-dubhagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Sylviidae blackcap 7mh Am Faoilleach 2020
Sylvia borin ceileiriche-gàraidh ceileirichean-gàraidh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Sylviidae garden warbler 7mh Am Faoilleach 2020
Sylvia communis gealan-coille gealanan-coille Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Passeriformes : Passeri : Passerida : Sylvioidea : Sylviidae whitethroat 7mh Am Faoilleach 2020
Ardea cinerea corra-ghritheach corrachan-gritheach
corrachan-glasa
corrachan-gritheach glasa
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Pelecaniformes : Ardeidae grey heron 7mh Am Faoilleach 2020
botaurus corra-ghrian corrachan-grian
buathain
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Pelecaniformes : Ardeidae bittern 7mh Am Faoilleach 2020
Dendrocopos major snagan-daraich snaganan-daraich
snagairean-daraich
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Piciformes : Picides : Picidae greater spotted woodpecker 7mh Am Faoilleach 2020
Dryobates minor snagan-daraich beag Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Piciformes : Picides : Picidae lesser spotted woodpecker 7mh Am Faoilleach 2020
Tachybaptus ruficollis gobhlan-uisge gobhlanan-uisge
spàg ri tònan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Podicipediformes : Podicipedidae little grebe 7mh Am Faoilleach 2020
Hydrobatidae luaireag luaireagan
amhlagan mara
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Procellariiformes : Hydrobatidae storm petrel 7mh Am Faoilleach 2020
Oceanodroma leucorhoa gealbh-roc gealbhanan-roc
gobhlanan-mara
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Procellariiformes : Hydrobatidae Leach's petrel 7mh Am Faoilleach 2020
Puffinus puffinus sgrail sgrailean
fachaich bàn
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Procellariiformes : Procellariidae Manx shearwater 7mh Am Faoilleach 2020
Phalacrocorax aristotelis sgarbh an sgùmain cailleachan dubha Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Suliformes : Phalacrocoracidae shag 7mh Am Faoilleach 2020
Phalacrocorax carbo sgarbh sgairbh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Suliformes : Phalacrocoracidae cormorant 7mh Am Faoilleach 2020
Morus bassanus sùlaire sùlairean
eòin bhàn an sgadain
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Aves (Eòin) : Suliformes : Sulidae gannet 7mh Am Faoilleach 2020
Reptilia snàgair snàgairean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) reptile 7mh Am Faoilleach 2020
Squamata laghairt laghairtean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) : Squamata lizard 7mh Am Faoilleach 2020
Anguis fragilis dall-chnuimh dall-chnuimhean
nathraichean-calltainn
boiteagan-slaodach
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) : Squamata : Anguidae slow worm 7mh Am Faoilleach 2020
Lacerta agilis dearc-luachrach ghainmhich dearcan-luachrach gainmhich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) : Squamata : Lacertidae sand lizard 7mh Am Faoilleach 2020
Serpentes nathair nathraichean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) : Squamata : Serpentes snake 7mh Am Faoilleach 2020
Natrix natrix nathair feòir nathraichean feòir Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) : Squamata : Serpentes : Colubridae grass-snake 7mh Am Faoilleach 2020
Viperidae nathair-nimhe nathraichean-nimhe Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) : Squamata : Serpentes : Colubridae : Viperidae adder 7mh Am Faoilleach 2020
Testudines turtar turtaran Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) : Testudines turtle 7mh Am Faoilleach 2020
Caretta caretta turtar a' chinn mhòir turtaran cinn-mhòir Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) : Testudines : Chelonioidea : Cheloniidae loggerhead turtle 7mh Am Faoilleach 2020
Lepidochelys kempii turtar Kemp's Ridley turtaran Kemp's Ridley Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) : Testudines : Chelonioidea : Cheloniidae Kemp's Ridley turtle 7mh Am Faoilleach 2020
Dermochelys coriacea turtar druim-leathair turtaran druim-leathair Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Sauropsida : Reptilia (Snàigeach) : Testudines : Chelonioidea : Dermochelyidae leatherback turtle 7mh Am Faoilleach 2020
Mammalia mamail mamailean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) mammal 7mh Am Faoilleach 2020
Ursidae mathan mathain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Arctoidea : Ursidae bear 7mh Am Faoilleach 2020
Artiodactyla boc buic Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla buck 7mh Am Faoilleach 2020
Caprinae gobhar-fhiadhaich goibhrean-fiadhaich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Bovidae : Caprinae wild goat 7mh Am Faoilleach 2020
Cervidae damh daimh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cervidae stag (deer) 7mh Am Faoilleach 2020
Cervidae laogh laoigh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cervidae calf of deer 7mh Am Faoilleach 2020
dàir Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cervidae rut (deer) 7mh Am Faoilleach 2020
Capreolus capreolus boc-earba buic-earba Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cervidae : Capreolinae roe buck 7mh Am Faoilleach 2020
Capreolus capreolus earb earbaichean
ruadhagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cervidae : Capreolinae roe deer 7mh Am Faoilleach 2020
Cervus elaphus agh-fèidh aighean-fèidh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cervidae : Cervinae red deer (female) 7mh Am Faoilleach 2020
Cervus elaphus eilid èildean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cervidae : Cervinae red deer (female) 7mh Am Faoilleach 2020
Cervus elaphus fiadh ruadh fèidh ruadha Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cervidae : Cervinae red deer 7mh Am Faoilleach 2020
Cervus nippon fiadh-Seapanach fèidh-Sheapanach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cervidae : Cervinae sika deer 7mh Am Faoilleach 2020
Dama dama dathas dathais
fèidh-bhreac
daiseachan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cervidae : Cervinae fallow deer 7mh Am Faoilleach 2020
Cetacea muc-mhara mucan-mara Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea whale 7mh Am Faoilleach 2020
Mysticeti mucan-mara bailìn Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Mysticeti baleen whale 7mh Am Faoilleach 2020
Balaenoptera physalus muc an sgadain mucan an sgadain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Mysticeti : Balaenopteridae fin whale 7mh Am Faoilleach 2020
Balaenoptera muc-mhara Mhinceach mucan-mara Mhinceach
mucan-mioncaidh
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Mysticeti : Balaenopteridae Minke whale 7mh Am Faoilleach 2020
Balaenoptera muc-mhara Sei mucan-mara Sei Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Mysticeti : Balaenopteridae Sei whale 7mh Am Faoilleach 2020
Megaptera novaeangliae muc-mhara chrotach mucan-mara crotach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Mysticeti : Balaenopteridae humpback whale 7mh Am Faoilleach 2020
Odontoceti muc-mhara fhiaclach mucan-mara fiaclach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Odontoceti toothed whale 7mh Am Faoilleach 2020
Delphinus leumadair leumadairean
deilf
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Odontoceti : Delphinidae common dolphin 7mh Am Faoilleach 2020
Globicephala muc-mhara a' chinn mhòir mucan-mara a' chinn mhòir Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Odontoceti : Delphinidae pilot whale 7mh Am Faoilleach 2020
Lagenorhynchus acutus leumadair cliathaich-bhàn a' Chuain Siar leumadairean cliathaich-bhàn a' Chuain Siar Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Odontoceti : Delphinidae Atlantic white-sided dolphin 7mh Am Faoilleach 2020
Lagenorhynchus albirostris leumadair bàn-ghobach leumadairean bàn-ghobach
deilf gheal-ghobach
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Odontoceti : Delphinidae white-beaked dolphin 7mh Am Faoilleach 2020
Lagenorhynchus leumadair cliathaich-bhàin leumadairean cliathaich-bhàin
deilf chliathaich-ghil
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Odontoceti : Delphinidae white-sided dolphin 7mh Am Faoilleach 2020
Orcinus orca madadh-cuain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Odontoceti : Delphinidae orca
killer whale
7mh Am Faoilleach 2020
Tursiops muc bhiorach mucan biorach
buthagan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Odontoceti : Delphinidae bottlenose dolphin 7mh Am Faoilleach 2020
Physeter macrocephalus muc-mhara spùtach mucan-mara spùtach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Physeteridae sperm whale 7mh Am Faoilleach 2020
Ziphiidae muc-mhara ghobach mucan-mara gobach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Cetacea : Ziphiidae beaked whale 7mh Am Faoilleach 2020
Sus scrofa torc fiadhaich tuirc fhiadhaich
tuirc nimhe
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Artiodactyla : Suidae wild boar 7mh Am Faoilleach 2020
Carnivora feòil-itheadair Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora (Feòil-itheadair) carnivore
Canis lupus madadh-allaidh madaidhean-allaidh Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Canidae wolf 7mh Am Faoilleach 2020
Vulpes sionnach sionnaich
madaidh-ruadha
gillean-màrtainn
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Canidae fox 7mh Am Faoilleach 2020
Felis lynx lioncs lioncs Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Felidae lynx 7mh Am Faoilleach 2020
Felis silvestris silvestris cat-fiadhaich cait-fhiadhaich
fiadh-chait
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Felidae wildcat 7mh Am Faoilleach 2020
Martes martes taghan taghain Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Mustelidae mal 7mh Am Faoilleach 2020
Meles broc bruic
strianaichean
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Mustelidae badger 7mh Am Faoilleach 2020
Mustela erminea neas neasan Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Mustelidae stoat 7mh Am Faoilleach 2020
Mustela putorius furo fearaid fearaidean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Mustelidae ferret 7mh Am Faoilleach 2020
Mustela neas bheag neasan beaga Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Mustelidae weasel 7mh Am Faoilleach 2020
Mustelinae feòcallan feòcallain
taghanan
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Mustelidae polecat 7mh Am Faoilleach 2020
Neovison vison mionc mioncaichean Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Mustelidae American mink 7mh Am Faoilleach 2020
Lutra dòbhran dòbhrain
biastan-dubha
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Mustelidae : Lutrinae otter 7mh Am Faoilleach 2020
Pinnipedia ròin Artach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Pinnipediformes : Pinnipedia [[Arctic seals] 7mh Am Faoilleach 2020
Pinnipedia ròn ròin Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Pinnipediformes : Pinnipedia seal 7mh Am Faoilleach 2020
Odobenus rosmarus each-mara eich-mhara Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Pinnipediformes : Pinnipedia : Odobenidae walrus 7mh Am Faoilleach 2020
Arctocephalinae ròin bèine Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Pinnipediformes : Pinnipedia : Otariidae : Arctocephalinae fur seals 7mh Am Faoilleach 2020
Otariinae leòmhann-mara leòmhainn-mhara Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Pinnipediformes : Pinnipedia : Otariidae : Otariinae sea lion 7mh Am Faoilleach 2020
Cystophora cristata ròn curracach ròin churracach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Pinnipediformes : Pinnipedia : Phocoidea : Phocidae hooded seal 7mh Am Faoilleach 2020
Erignathus barbatus ròn feusagach ròin fheusagach Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Pinnipediformes : Pinnipedia : Phocoidea : Phocidae bearded seal 7mh Am Faoilleach 2020
Halichoerus grypus ròn glas ròin ghlasa
ròin liath
ròin mhòra
Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Pinnipediformes : Pinnipedia : Phocoidea : Phocidae grey seal 7mh Am Faoilleach 2020
Mirounga leonina ròn-ailbhein a' chinn a deas ròin-ailbhein a' chinn a deas Animalia (Ainmhidhean) : Chordata : Vertebrata : Tetrapoda : Synapsida : Mammalia (Mamal) : Carnivora : Pinnipediformes : Pinnipedia : Phocoidea : Phocidae southern elephant seal 7mh Am Faoilleach 2020
Pagophilus groenlandicus ròn clàrsaich ròin chlàrsaich Animalia (Ainmhidhean) : Chordata :